Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Veľká cena holubar.sk 2013 · Propozície

Propozície pre sezónu 2013

Prihlásiť sa Účastníci Holuby Poradie Informácie Propozície


Ocenenie majiteľov víťazných holubov (prvé 3 holuby v každej kategórii, prvé 3 družstvá v kategórii "Družstvo snov")

 1. Fotoreportáž zverejnená na stránkach holubar.sk
 2. Umiestnenie v "Sieni slávy" (virtuálna stena víťazov dostupná počas celej existencie stránok holubar.sk vo viacerých jazykoch)
 3. Exkluzívny pohár a diplom (s možnosťou pridania fotografie víťazných holubov) odovzdané na CV alebo podľa vzájomnej dohody
 4. Poukaz na 5 profesionálnych fotografií holubov z dielne holubar.sk
 5. Prihlásené holuby je možné vo všetkých kategóriách aktivovať sumou 30 EUR (suma pre jednu kategóriu). Celá suma putuje na finálne výhry v danej kategórii. O finančné výhry súťažia v každej kategórii iba aktivované holuby. Finálna suma bude rozdelená nasledovne:
  • 1. miesto - 40 %
  • 2. miesto - 30 %
  • 3., 4., 5. miesto - 10 %

Kategória "Mladé holuby"

 1. Prihlásené mladé holuby súťažia ako jednotlivci a zároveň ako družstvá.
 2. Do kategórie je možné prihlásiť 10 holubov ľubovoľného pohlavia s rodovou obrúčkou z roku 2013, každý holub súťaží individuálne a zároveň v družstve.
 3. Holubom sa zaznamenávajú výsledky na všetkých pretekoch, ktorých sa zúčastnia a ktoré spĺňajú minimálne požiadavky 20 chovateľov a 250 holubov
 4. Víťazné poradie jednotlivcov sa určí súčtom 3 najlepších koeficientov (metodika výpočtu podľa FCI). Vyhrávajú holuby s najnižším súčtom koeficientov
 5. Do súťaže družstiev sa počítajú 3 koeficienty pre 5 najlepších holubov z družstva, spolu 15 koeficientov
 6. Pri rovnosti koeficientov rozhoduje počet nalietaných kilometrov za sezónu
 7. Do súťaže je možné použiť výsledky pásma, oblastného združenia, regiónu alebo športového združenia
 8. Do súčtu koeficientov jedného holuba nie je možné zaradiť jeden pretek viackrát (napr. v rámci OZ a zároveň regiónu)

Kategórie "Krátke trate", "Stredné trate", "Dlhé trate" a "Super dlhé trate"

 1. Do kategórií je možné prihlásiť 3 holuby ľubovoľného pohlavia (3 holuby na kategóriu), každý holub súťaží individuálne
 2. Holubom sa zaznamenávajú výsledky na tratiach
  • Krátke trate: 100 km - 400 km
  • Stredné trate: 300 km - 600 km
  • Dlhé trate: 500 km a viac
  • Super dlhé trate: 700 km a viac
 3. Víťazné poradie sa určí súčtom koeficientov (metodika výpočtu podľa FCI). Vyhrávajú holuby s najnižším súčtom koeficientov
  • Krátke trate + Stredné trate: z troch najlepších pretekov
  • Dlhé trate + Super dlhé trate: z dvoch najlepších pretekov
 4. Pri rovnosti koeficientov rozhoduje počet nalietaných kilometrov za sezónu
 5. Do súťaže je možné použiť výsledky pásma, oblastného združenia, regiónu alebo športového združenia
 6. Do súčtu koeficientov jedného holuba nie je možné zaradiť jeden pretek viackrát (napr. v rámci OZ a zároveň regiónu)
 7. Jeden holub sa môže zúčastniť súťaže vo viacerých kategóriách. Výsledok z jedného preteku však môže použiť do finálneho hodnotenia iba v jednej kategórii (napr. výsledok z trate na 350 km môže byť pre jedného holuba použitý buď pre KT alebo pre ST)

Kategória "Univerzálny holub"

 1. Do kategórie je možné prihlásiť 3 holuby ľubovoľného pohlavia, každý holub súťaží individuálne
 2. Holubom sa zaznamenávajú výsledky na tratiach
  • Krátke trate: 100 km - 350 km
  • Stredné trate: 350 km - 550 km
  • Dlhé trate: 550 km a viac
 3. Víťazné poradie sa určí súčtom najnižších koeficientov z každého typu tratí (metodika výpočtu podľa FCI) - 1 koeficient pre každý typ trate
 4. Pri rovnosti koeficientov rozhoduje počet nalietaných kilometrov za sezónu
 5. Do súťaže je možné použiť výsledky pásma, oblastného združenia, regiónu alebo športového združenia

Kategória "Super holub"

 1. Do kategórie je možné prihlásiť 3 holuby ľubovoľného pohlavia, každý holub súťaží individuálne
 2. Holubom sa zaznamenávajú výsledky na všetkých tratiach
 3. Víťazné poradie sa určí súčtom kilometrov, ktoré holub počas sezóny nalietal
 4. Pri rovnosti kilometrov rozhoduje súčet koeficientov zo všetkých pretekov
 5. Do súťaže je možné použiť výsledky pásma, oblastného združenia, regiónu alebo športového združenia
 6. Do súčtu kilometrov nie je možné zaradiť jeden pretek viackrát (napr. v rámci OZ a zároveň regiónu)
 7. Pre účasť v kategórii je potrebné sprístupniť oficiálne súradnice holubníka, z ktorého holuby pretekajú
 8. Vzdialenosti z pretekov sú počítané metódou "Great Circle" s použitím polomeru Zeme 6373 km

Kategória "Družstvo snov"

 1. Do kategórie je možné prihlásiť 7 holubov ľubovoľného pohlavia
 2. Holubom sa zaznamenávajú výsledky na všetkých tratiach
 3. Víťazné poradie určí súčet koeficientov 5 najlepších holubov z vybraného družstva. Každý holub prispeje do celkového súčtu troma najlepšími výsledkami - koeficiantami z ľubovoľných tratí.
 4. Pri rovnosti koeficientov rozhoduje súčet celkového počtu cien, ktoré získalo najlepších 5 holubov
 5. Do súťaže je možné použiť výsledky pásma, oblastného združenia, regiónu alebo športového združenia
 6. Do súčtu koeficientov jednotlivých holubov nie je možné zaradiť jeden pretek viackrát (napr. v rámci OZ a zároveň regiónu)

Holub mesiaca

 1. V kategórii "Holub mesiaca" budú automaticky vyhodnotené všetky holuby prihlásené do oficiálnych kategórií Veľkej ceny holubar.sk
 2. Holub mesiaca bude vyhodnotený pre mesiace máj, jún a júl 2013
 3. Aby bol holub zaradený do hodnotenia, musí sa v danom mesiaci umiestniť minimálne zo štyroch rôznych pretekov
 4. Víťazný holub bude určený súčtom štyroch najlepších koeficientov, ktoré získal v danom mesiaci z preteku na ľubovoľnú vzdialenosť
 5. Do súťaže je možné použiť výsledky pásma, oblastného združenia, regiónu alebo športového združenia
 6. Do súčtu koeficientov jednotlivých holubov nie je možné zaradiť jeden pretek viackrát (napr. v rámci OZ a zároveň regiónu)

Všeobecné podmienky

 1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Columba Trade s.r.o., prevádzkovateľ stránok holubar.sk (ďalej len "Usporiadateľ")
 2. Do súťaže sa môže prihlásiť každý chovateľ alebo tím chovateľov (ďalej len "Súťažiaci"), ktorý je registrovaným používateľom stránok holubar.sk a preteká s poštovými holubmi v niektorom z oblastných alebo športových združení zo Slovenskej a Českej republiky s možnosťou prezerania oficiálnych výsledkov pretekov na internete.
 3. Do súťaže budú prihlásení súťažiaci, ktorí vyplnia prihlasovací formulár a uhradia potrebné poplatky najneskôr do 30. apríla 2013. Poplatky je potrebné uhradiť prevodom, poštovým poukazom, alebo vkladom na účet č. 4011538306/7500 (ČSOB a.s.), variabilný symbol bude každému súťažiacemu individuálne vygenerovaný a zaslaný na e-mailovú adresu.
 4. Českí chovatelia budú mať možnosť uhradiť poplatky v českých korunách podľa aktuálneho kurzu na účet v jednej z českých bánk. Číslo účtu bude sprístupnené v priebehu apríla.
 5. Výsledky súťažiacich holubov budú automaticky zaznamenávané z oficiálnych výsledkov oblastných združení, regiónov a športových združení. Aby mohli byť výsledky použité, musia byť k dispozícii najneskôr do 7 dní od uskutočnenia preteku. Pretek musí pre zaradenie do súťaže spĺňať požiadavky FCI (min 20 chovateľov a 250 holubov)
 6. Usporiadateľ neručí za správnosť použitých výsledkov a negarantuje správne zaznamenanie individuálnych výsledkov holubov. Súťažiaci majú na kontrolu a nahlásenie prípadných chýb 20 dní od pridania výsledkov na stránky holubar.sk
 7. V prípade, že organizácia, ktorá výsledky vydala, vyhlási výsledky za neplatné, výsledky nebudú použité do vyhodnotenia do súťaží
 8. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť výsledky preteku a rovnako diskvalifikovať súťažiaceho bez predchádzajúceho upozornenia. Diskvalifikovanému súťažiacemu nevzniká nárok na vrátenie poplatkov.
 9. Súťaž v každej kategórii bude spustená pri minimálnon počte 30 súťažiacich na kategóriu. Po dosiahnutí dostatočného počtu súťažiacich budú sprístupnené formuláre pre prihlásenie konkrétnych holubov do danej kategórie.
 10. Súťaž o finančné ceny bude spustená pri minimálnom počte 10 súťažiacich na kategóriu.
 11. Poplatok za prihlásenie do jednej kategórie je 5 EUR.
 12. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií do 30.4.2013, pri mimoriadnych situáciách aj v priebehu súťaže.

V Blatnom, 20.3.2013


Prihlásiť sa Účastníci Holuby Poradie Informácie Propozície